วันที่ [ วัน - เดือน - ปี ] : 24-12-2012

จาก  : คุ้มครองฯ งานมาตรฐานสบ./แพทย์แผนไทย

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดคลินิกเวชกรรมแผนไทยในศูนย์สุขภาพวิถีไทย โรงพยาบาลเขาพนม26ธค.55

ข้อความ :

        เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดคลินิกเวชกรรมแผนไทยในศูนย์สุขภาพวิถีไทย โรงพยาบาลเขาพนม เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สมาคมแพทย์แผนไทยจ.กระบี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน 1 ฉบับ ด้วย โรงพยาบาลเขาพนม ได้ดำเนินการเปิดคลินิกเวชกรรมแผนไทย เพื่อให้ประชาชนเลือกรับบริการทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้จัดงานเปิดคลินิกเวชกรรมไทยขึ้น ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ โรงพยาบาลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีการจัดแสดงสื่อวีดีทัศน์ ชี้แจง แนะนำงานบริการ ในคลินิกและกิจกรรมเสวนาเรื่อง ทิศทางการแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ฯลฯ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย และผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิดคลินิกเวชกรรมแผนไทยในโรงพยาบาลเขาพนม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อจะได้นำไปพัฒนางานการแพทย์แผนไทยต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ

ชื่อเอกสารที่แนบมา :
[ ไม่มีเอกสาร ]     Back